CIM-coach arbetar med informationssäkerhet, säkerhetsskydd och datakommunikation i miljöer med höga tillgänglighetskrav och med extraordinära säkerhetskrav. CIM-coach utför säkerhetsanalys av system och hantering av IT-relaterade hot, analys av sårbarheter och risker för system- och säkerhetsgodkännande.

Vi kan inom informationssäkerhetsområdet leverera en helhetssyn och security-by-design utefter kundens och verksamhetens behov och önskemål.
CIM-coach har i olika projekt realiserat uttolkning av Försvarsmaktens och andra myndigheters krav på informationssäkerhet och säkerhetsskydd, vilket bl.a. bidragit till

  • Underlag för auktorisation, ackreditering och beslut om användning.
  • Säkerhetsanalyser och säkerhetsmålsättningar.
  • Svenska och mellanstatliga regelverk och författningar.
  • Verifiering av säkerhetsimplementeringar inkl. signalskyddssystem.
  • Tillgänglighet och uthållighet för IT- och informationsresurser.
  • Nätverk och systemlösningar med balanserat skydd i flera dimensioner.
  • Strategisk planering för att rationellt skapa produktionsförutsättningar och att sedan leda och genomföra verksamheten.
  • Utredningar av arkitektur och specifikationer inom säkerhet, informationshantering och datakommunikation.

Med stor kännedom om bl.a. IT-säkerhetshöjande produkter har CIM-coach tagit fram säkra kommunikationslösningar med höga krav på tillgänglighet och spårbarhet.

CIM-coach arbetar även med metodik, verktyg och utveckling av OSI/BI för insamling och analys av information från öppna källor samt specialinriktade uppdrag med digital spårning av IT-relaterade incidenter och oönskade trafikmönster.