CIM-coach arbetar med teknisk projektledning inom fokusområdet radio och kommunikation. Som oberoende part stöttar vi kunden genom hela livscykeln, från idé till avveckling. Aktuella system är radiosystem, talutrustning/headset, GPS, fordonsintegration och övriga tillbehör, från enstaka delkomponenter till mer komplexa system.

Inom området radio och kommunikation erbjuder CIM-coach bl.a. följande tjänster:

  • Funktionell behovsanalys – vad är behovet (metod/teknik/utbildning)
  • Tekniska marknadsundersökningar
  • Tekniskt upphandlingsstöd
  • Systemets livscykelplanering/logistik
  • Systemintegration
  • Systemsäkerhetsanalyser och dokumentation
  • Genomförande av utbildningar, framtagning användardokumentation
  • Vidmakthållande och uppföljning för att säkerställa att systemet fungerar över tiden.

En stor framgångsfaktor inom området har varit nära dialog mellan upphandlande enhet och slutanvändare vilket vi anser är en självklarhet, men som i många fall glöms bort. CIM-coach arbetar utifrån att ny teknik i sig endast är en del av lösningen, och där fokus på metoder, utbildning och tid för övning krävs för att ge effekt till verksamheten.