Inom det område där CIM-coach verkar är kartor och lägesinformation en naturlig och vital komponent för den verksamhet som slutkunden bedriver. CIM-coach har under flera uppdrag och projekt arbetat med geografisk informationsteknik (GIT), både som tekniskt expert- och verksamhetsstöd och med projekt- och system- /konfigurationsledning.

  • Ledande roller vid införande av ett system för webbaserade karttjänster och integration i kundens befintliga informationssystem.
  • Kravställning av specifikt system såväl som utarbetande av generella krav för ett generiskt system.
  • Projektledning och tekniskt expertstöd vid systemarbete.
  • Erfarenhet av internationellt standardiseringsarbete samt tillämpning av standarder, bl.a. vid framtagande av produktionsspecifikation, upphandlingsunderlag samt kvalitetskontroll.

Med bred erfarenhet och kompetens av användning av kartor och geografisk information inom försvarsrelaterade tillämpningar, nationellt såväl som internationellt, ser CIM-coach vikten av att sätta in kartor och geografisk informationsteknik i ett verksamhetsperspektiv för att maximera nytta och erhålla ett användbart resultat och funktionell lösning för slutanvändaren.